En psykolog är specialist inom området psykologi genom en universitetsutbildning på fem år där man läser mest psykologi men även en del pedagogik och sociologi. Efter utbildningen praktiserar man i ett år under handledning av en erfaren psykolog. Därefter erhålles legitimation som berättigar till att självständigt utföra kliniska arbete som psykolog.

Specialist i klinisk psykologi

Klinisk psykologi är den del av psykologin som handlar om förståelse och förklaring av psykiska problem och svårigheter. Specialister i klinisk psykologi finns inom olika delområden som bl a barn- och ungdomspsykologi, vuxenpsykologi, neuropsykologi och psykologisk behandling och psykoterapi. 

En specialist i klinisk psykologi arbetar bl a med att förebygga, bota och lindra människors lidande och ohälsa genom olika former av psykologisk behandling.

Legitimerade psykologer som undersöker, vårdar eller behandlar människor räknas alltid som hälso- och sjukvårdspersonal och står under samhällets tillsyn. En klient som inte är nöjd med den behandling hen har fått av en legitimerad psykolog kan vända sig till Socialstyrelsen med klagomål. 

Alla legitimerade psykologer ska enligt lag ha en patientförsäkring som täcker ersättning för behandlingsskador enligt patientskadelagen. En klient som anser sig ha rätt till sådan ersättning kan vända sig till det försäkringsbolag där psykologen har tecknat sin patientförsäkring. Min patientförsäkran har jag genom Psykologförbundet.